Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI COFFEE CONCEPT s.r.o.,
IČ: 07841400, so sídlom Maryčky Magdonové 3295, Frýdek-Místek, 738 01

1. PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.uprazeno.sk, ktorý je prevádzkovaný Coffee Concept sro, IČO: 07841400, so sídlom Maryčky Magdonové 3295, Frýdek-Místek, 738 01. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Coffee Concept sro (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


2. DEFINÍCIA

1. Predávajúci

Predávajúcim je Coffee Concept s.r.o., IČO: 07841400, so sídlom Maryčky Magdonové 3295, Frýdek-Místek, 738 01

2. Kupujúci


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie pod.),
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. SPOTŘEBITELSKÁ ZMLOUVA

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla potvrdiť) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb.

Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadanie internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb. , na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@uprazeno.sk). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právechvyplývajících zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@elementstore.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

4. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLOUVY

Kupujúci je oprávnený objednať tovar u Predávajúceho skrze objednávkový systém eshopu, popr. telefonicky. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, popr. telefonickú objednávkou Kupujúceho spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež iba
v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 2. rokov od jej podpisu.

5. CENA A PLATBA

Ponuka s ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti "Dodacia lehota a podmienky dodania". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: dobierka, bankový prevod


6. DODACIE LEHOTA A PODMIENKY DODANIA


Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci. Dostupnost produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 30 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 4 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru. V rámci efektivity dodanie tovaru si predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady na poštovné hradí Kupujúci len pre prvú dodávku. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

- PPL kuriér
- Zasilkovna

Do 30-tich dní od zakúpenia tovaru poskytujeme možnosť výmeny tovaru zdarma, pričom v rámci tejto bezplatnej výmeny je možné tovar zaslať kupujúcemu 2 krát, a to buď formou zaslania novej veľkosti tovaru, alebo iného produktu. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 30-tich dní hradí náklady na poštovné Predávajúci. 


7. ZÁRUKA A SERVIS

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. REKLAMACNI PORIADOK

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

v prípade vady odstrániteľné:
- právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
- právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné
v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady neodstrániteľnej:
- právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať
- právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:
- právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach. Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:
- ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
- preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou - použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
- vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. UKONČENIE ZMLUVY

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 30-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. RIEŠENIE nezhody s PREDAJCOM

 V prípade nezhôd s predajcom, má kupujúci právo nielen na súdne riešenie sporu, ale aj na mimo soduní riešenie, ktoré v SR zastrešuje Slovenská Obchodná Inšpekcia (www.soi.sk) ako tretia strana. Cieľom mimosúdneho riešenia je nájdenie zmieru medzi predajcom a kupujúcim a ušetrenie nákladov a času. Nezhody môžu vzniknúť pri neuhradenie ceny za tovar, nevrátenie peňazí, alebo pri rozdielnom názore na neuznanie reklamácie. SOI nie je oprávnená rozhodovať o oprávnenosti vašej reklamácie, to náleží iba súdnemu znalcovi. SOI zastrešuje nachádzanie zmieru medzi kupujúcim a predajcom.

V prípade nesúhlasu so zamietavým stanoviskom reklamácie má kupujúci možnosť obrátiť sa na súdneho znalca. Náklady na súdne posúdenie nesie kupujúci. V prípade rozdielneho stanoviska súdneho znalca od rozhodnutia predajcu, má kupujúci právo na preplatenie vynaložených výdavkov na uplatnenie svojich práv.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 216/1994 Zb. výslovne dohodli na tom, že všetky majetkové spory z tejto Zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, s výnimkou sporov vzniknutých v súvislosti s exekúciou a sporov vyvolaných insolvenčnom konaním, ak sa nevyriešia vzájomnou dohodou, je oprávnený rozhodovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako rozhodca Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bytom Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodca určený touto rozhodcovskou doložkou bude spory rozhodovať bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predložených stranami. Ak nebude však rozhodca písomné materiály považovať za dostačujúce, je oprávnený nariadiť ústne pojednávanie. Arbitráž sa bude konať podľa právneho poriadku SR a bude uplatnená zásada spravodlivosti.

Náklady rozhodcovského konania tvoria:

- poplatok za rozhodcovské konanie je 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 5.000, -Sk. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcu. Na odôvodnenú žiadosť môže rozhodca poplatok znížiť;
- osobitné náklady vzniknuté v súvislosti s prerokúvaním a rozhodovaním sporu v rozhodcovskom konaní.


Pri rozhodovaní o náhrade nákladov rozhodcovského konania budú primerane uplatnenia príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodcovský rozsudok nadobúda dňom doručenia účinnosť právoplatného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný. Pokiaľ táto doložka inak, platí zákon č. 216/1994 Zb. Otázky rozhodcovského konania touto rozhodcovskou doložkou nevymedzené a týmto zákonom neupravené je oprávnený rozhodnúť určený rozhodcu sám. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.


Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc mestského súdu v Frýdku-Místku pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Frýdku-Místku.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2017 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

Nakupujte s nami bez obav

DOPRAVA
zadarmo
Na každý nákup nad 45 Eur cez Zásielkovňu, lebo nad 100 Eur cez PPL.
ČERSTVÁ KÁVA
z Beskyd
V Beskydách pre vás pražíme vlastnú kávu z bôbov z celého sveta. Denne av malých dávkach.
VERNOSTNÉ BODY
za každý nákup
A potom ich môžete uplatniť ako zľavu na nákup.
biscuit
Aby sa vám web dobre používal (Súhlas s cookies)

Na čo najpohodlnejšie používanie webu potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo "Povoliť všetko".

cog Nastavenie cookies

Upravte si cookies podľa vlastných preferencií.

angle_up Technické cookies - nevyhnutné pre správne fungovanie webu

Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na prianie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics meranie návštevnosti stránok a používateľa

Tieto cookies nám umožňujú merať výkonnosť našich webových stránok a našich online kampaní. S ich pomocou zisťujeme počet návštev, zdroj návštev a ďalšie parametre. Zhromaždené údaje zisťujeme v agregovanej podobe, ktorá nám neumožňuje údaje dohľadať ku konkrétnemu užívateľovi. Pokiaľ tieto cookies deaktivujete, nebudeme môcť analyzovať výkonnosť našich webových stránok a optimalizovať ich pre čo najľahšie používanie.

angle_up Personalizované a reklamné cookies - pre skúsenosť šitú na mieru

Tieto cookies nám umožňujú lepšie zacieliť a vyhodnocovať marketingové kampane.